Neoklasycystyczna kaplica nagrobna Izakiewiczów – Kościan

Konserwacja i restauracja neoklasycystycznej kapliczki cmentarnej z Kościan:

fizyko-mechaniczne i chemiczne oczyszczenie obiektu, dezynfekcja obiektu środkami glono- i grzybobójczymi, klejenie i łączenie elementów nagrobka, naprawy blacharskie,
uzupełnienie ubytków zaprawami mineralnymi barwionymi w masie, hydrofobizacja powierzchni, scalenie kolorystyczne farbami mineralnymi, konserwacja marmurowej figury,