Odrzwia Zamku w Sieradzu

Pozostałości sieradzkiego zamku wmurowane w ścianę kościoła farnego w Sieradzu. Prace konserwatorskie i restauratorskie:

• wstępne wzmocnienie osłabionych partii kamienia,
• usunięcie wtórnych uzupełnień nie odpowiadających właściwościom fizyko – mechanicznym i optycznym,
• oczyszczenie obiektów metodą fizykochemiczną,
• usunięcie resztek spoiwa olejnego z powierzchni kamienia metodą zmydlania,
• uzupełnienie ubytków – zaprawa mineralna o właściwościach zbliżonych do piaskowca,
• scalenie kolorystyczne całości kamieniarki,
• dezynfekcja obiektu środkami glono- i grzybobójczymi,
• hydrofobizacja elementów kamiennych,
• oczyszczenie i zabezpieczenie metalowych ozdobnych kotw,