Płyta nagrobna Von Krummel i Below

Konserwacja i restauracja renesansowego epitafium Georga Krummela z kościoła p.w. MB Częstochowskiej w Duninowie:

• usunięcie przemalowań z powierzchni kamienia,
• usunięcie wtórnych uzupełnień nie odpowiadających właściwościom fizyko – mechanicznym i optycznym,
• oczyszczenie obiektu metodą fizykochemiczną,
• usunięcie resztek spoiwa olejnego z powierzchni i przypowierzchniowych warstw kamienia metodą zmydlania,
• uzupełnienie ubytków – zaprawa mineralna o właściwościach zbliżonych do piaskowca gotlandzkiego,
• rekonstrukcja tarcz herbowych,
• wzmocnienie osłabionych fragmentów kamieniarki,
• scalenie kolorystyczne uzupełnień,
• oczyszczenie i zabezpieczenie elementów metalowych,
• uczytelnienie inskrypcji