dr Barbara Maria Gawęcka – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Absolwentka kierunków: Konserwacja Dzieł Sztuki oraz Ochrona Dóbr Kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W obszarze jej zainteresowań badawczych znajduje się: historia sztuki polskiej XIX i pocz. XX w., a także teoria i historia doktryn konserwatorskich.

Publikacje:

1. B. M. Gawęcka, Cykl malarski Franciszka Smuglewicza na Świętym Krzyżu, [w:] „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, Tom 23, ISBN 978-83-89995-26-1, PL ISSN 0137-2866, Kielce 2007, s. 45-67

2. B. M. Gawęcka, Konserwacja obrazu pt. „Święty Franciszek z Asyżu” z parafii rzymsko-katolickiej p.w.Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Rytwianach (Polska), („Реставрація картини Святий Франци́ск Ассі́зький з римо –католицької парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці в Ритвянах (Польща)”), [w:] Icторія peлiгій в Укpаїнi, Нaуkoвий щopiчник 2009 рік, Книга II, рецензенти В. Любащенко, С. Павлюк, ISBN 966-7379-91-4, ББК 84(4УКР)1-44, Львів 2009, s. 656-662

3. B. M. Gawęcka, Dzieje pomnika Stefana Łaszewskiego w Toruniu, [w:] „Rocznik Toruński”, Tom 36, ISSN 0557-2177, Toruń 2009, s. 139-150

4. B. M. Gawęcka, Prace rzeźbiarskie Faustyna Cenglera wykonane podczas restauracji katedry kieleckiej w latach 1869-1872 (Скульптури Фаустина Ценглера створені підчас реставрації кафедрального собору в Кєльцах в 1869-1872 рр.), [w:] Icторія peлiгій в Укpаїнi, Нaуkoвий щopiчник 2010 рік, Книга II, ISBN 966-7379-92-7, ББК 84(4УКР)1-44, Львів 2010, s. 624-629

5. B. M. Gawęcka, Obraz pt. Święty Franciszek z Asyżu z parafii rzymsko-katolickiej p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Rytwianach – historia i konserwacja, [w:] „Studia Sandomierskie”, 17 (2010), z. 4, s. 133-140

6. B. M. Gawęcka, Dzieje budynku Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLI, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Zeszyt 398, komitet redakcyjny: E. Basiul, D. Markowski, E. Pilecka, Toruń 2011, s. 9-37

7. B. M. Gawęcka, Konserwacja katedry przemyskiej na przełomie XIX i XX w., (Реставрація Перемишлянського кафедрального собору в XIX/ XX ст.) [w:] Icторія peлiгій в Укpаїнi, Нaуkoвий щopiчник 2011 рік, Книга II, рецензенти В. Любащенко, С. Павлюк, ISBN 966-7379-92-11, ББК 84(4УКР)1-44, Львів 2011, s. 627-635

8. B. M. Gawęcka, Kielce w drugiej połowie XIX wieku – życie i twórczość Franciszka Ksawerego Kowalskiego budowniczego gubernialnego, [w:] Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Zbiór studiów, pod red. C. Kardasza, J. Możdżeń, M. Spychaj, Toruń 2012, s. 53-67

9. B. M. Gawęcka, Restauracja katedry sandomierskiej na przełomie XIX i XX wieku, (Реставрація Сандомирського кафедрального собору на рубежі XIX i XX ст.), [w:] Icторія peлiгій в Укpаїнi, Нaуkoвий щopiчник 2012 рік, Книга II, рецензенти В. Любащенко, С. Павлюк, ISBN 966-7379-70-1, ББК 86.3(УКР)1-90, Львів 2012, s. 604-609

10. B. M. Gawęcka, Życie i twórczość Franciszka Ksawerego Kowalskiego budowniczego guberni kieleckiej, [w:] Architektura miast III. Materiały po konferencji Architektura malowana, architektura rzeczywista. Miasto z epoki Leona Wyczółkowskiego, pod red. D. Bręczewska-Kulesza, Bydgoszcz 2012, s. 123-135

11. B. M. Gawęcka, Prace Franciszka Ksawerego Kowalskiego i Faustyna Cenglera przy katedrze w Kielcach w latach 1869-1872, [w:] Historia sztuki w dobie globalizacji. Materiały IV Środkowoeuropejskiego Forum Doktorantów Historii Sztuki Wrocław 5-8 listopada 2009, pod red. A. Jezierskiej, A. Szewczyk, A. Świlowskiej, Wrocław 2013, s. 75-83

12. B. M. Gawęcka, Dzieje pomnika Czynu Legionowego w Kielcach, [w:] „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, Tom 28, pod red. R. Kotowskiego, Kielce 2013, s. 35-48

13. B. M. Gawęcka, Katedra we Włocławku – prace restauratorskie na przełomie XIX i XX wieku,(Kaфeдрaльний собор м.Влоцлавек – реставраційні роботи на переломі XIX i XX століть), [w:] Icторія peлiгій в Укpаїнi, Нaуkoвий щopiчник 2014 рік, Книга II, ISBN 966-7379-70-1, ББК 86.3(УКР)1-90, Львів 2014, s. 435-444

14. B. M. Gawęcka, Kolegiata w Kielcach. Działania ku ozdobie kościoła w latach pięćdziesiątych XIX w., [w:] „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej”, 2 (2014), s. 243-258.

15. B. M. Gawęcka, Ks. Józef Ćwikliński – moderator prac restauracyjnych i budowlanych kościołów kieleckich w II poł. XIX w., [w:] Duchowni na plebanii i w drodze. Konteksty codzienności i interpretacje historyczne, pod red. K. Lewalskiego i A. Łysiak-Łątkowskiej, Gdańsk 2015, s. 214- 227

16. B. M. Gawęcka, M. Rdesińska, B. Anusiak, Tryptyk z Chodkowa – rozpoznanie zabytku (Триптих з Ходкова - обговорення об'єкту культурної спадщини), [w:] Icторія peлiгій в Укpаїнi, Нaуkoвий щopiчник 2015 рік, Книга II, УДК 26/28, ББК 86.3(УКР)1-90, Львів 2015, s. 358-366